Политиката за защита на лични данни на онлайн магазин С любов...

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

В качеството си на администратор на лични данни, онлайн магазин С любов.. има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато събира и обработва Вашата лична информация. 

Информация за администратора на лични данни:

Грийн Гроуинг ООД

ЕИК:207073921

Адрес: гр. Елена, ул.“Трети март“ № 9

E-mail: info.slyubov@gmail.com

Телефон: 0889590003

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон.: (02) 940 20 46

E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Грийн Гроуинг ООД събира, съхранява и обработва обем от информация, включително лични данни. Съзнаваме значимостта на тази информация и отговорността, която носим за съхранението им.

Принципите, които спазваме при обработката на Вашите лични данни са следните: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

Информацията, която съдържа Ваши лични данни се предоставя лично от вас при регистрация в нашия сайт и/или при поръчка в същия. Целта за събирането им е обработването на вашите поръчки, доставянето им, фактуриране. Преди да потвърдите поръчката си, вие се съгласявате ВАшите лични данни данни да бъдат обработени.

„Грийн Гроуинг“ ООД в лицето на онлайн магазин С любов… съхранява вашите лични данни само докато това е необходимо. В много от случаите за нас като администратори на лични данни са налице законови основания за съхранение и обработка на лични данни за определен период от време съгласно: Данъчно-процесуалния кодекс, Закона за счетоводството и др.

Имате право даа поискате коригиране или допълване на неверни или непълни Ваши лични данни. Не във всички случаи обаче ще сме в състояние да променим или премахнем дадена информация.

Също така имате право да поискате да бъдат изтрити Вашите лични данни, въпреки че това Ваше право не е абсолютно. Ако данните Ви вече не са необходими за целта, за която са събрани, можете да поискате такива данни да бъдат изтрити. „Грийн Гроуинг“ ООД ще се стреми да се съобрази с молбата ви, но може да има ситуации, в които няма да можем да направим това, напр. в случаите, в които сме длъжни да съхраняваме, или да обработваме лични данни, за да спазим законовите изисквания.

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политика за защита на личните данни.

Използвайки нашия сайт www.slyubov.com Вие се съгласявате с Политиката ни за защита на личните данни.